Regulamin
InvestZone.pl

privacy-policy

§1 - Definicje

Zwroty i wyrażenia znajdujące się w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator / Invest Zone – ALL4U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529994, REGON 123199450, NIP 6793103524, adres mail: biuro@investzone.pl.
 2. Emitent – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zamierza pozyskać Kapitał w drodze publikacji Oferty przy pomocy Platformy.
 3. Kapitał – środki pieniężne, które Emitent zamierza pozyskać w ramach realizacji Oferty na cele opisane szczegółowo w Serwisie Emitenta;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 5. Konto – indywidualny profil Zarejestrowanego Użytkownika w bazie danych Administratora, umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy oraz ułatwiający korzystanie z Serwisu Emitenta przez Zarejestrowanego Użytkownika;
 6. Newsletter – wiadomość e-mail o charakterze informacyjnym lub promocyjnym, wysyłana automatycznie do Zarejestrowanych Użytkowników zapisanych w bazie danych Administratora, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości;
 7. Platforma – strona internetowa www.investzone.pl;
 8. Polityka Prywatności – dokument określający warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora;
 9. Oferta – oferta objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Emitenta skierowana do Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Emitenta za pośrednictwem Serwisu.
 10. Regulamin – treść niniejszego regulaminu;
 11. Serwis Emitenta – strona internetowa w domenie Platformy należąca do Administratora, na której Emitent zamieścił szczegółowy opis prowadzonego przez siebie Oferty, wskazał cele inwestycyjne, na które zamierza pozyskać Kapitał, a także określił warunki i zasady pozyskania Kapitału w ramach realizacji Oferty;
 12. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 13. Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Platformy;
 15. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto i korzysta ze wszystkich funkcjonalności Platformy przy użyciu Konta.

§2 - Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Platformy przez Użytkowników, w szczególności w zakresie procesu zakładania i usuwania Konta na Platformie, praw i obowiązków Administratora oraz Użytkowników, a także zasad odpowiedzialności oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem będącym właścicielem Platformy jest Administrator.
 3. Warunkiem korzystania z Platformy przez Użytkownika jest zapoznanie się oraz akceptacja treści Regulaminu.
 4. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Administratorem oraz Emitentem. Treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Invest Zone oraz Emitentem określa tylko i wyłącznie odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki tych podmiotów.
 5. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Emitentem. Treść stosunku prawnego pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Emitentem określa tylko i wyłącznie odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki tych podmiotów.
 6. Niniejszy regulamin nie określa w żaden sposób warunków i zasad korzystania z Serwisu Emitenta przez Zarejestrowanych Użytkowników. Warunki i zasady korzystania z Serwisu Emitenta przez Zarejestrowanych Użytkowników określa tylko i wyłącznie odrębny regulamin Serwisu Emitenta.
 7. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy może być uzależnione od zainstalowania przez Użytkownika oprogramowania typu „JavaScript”, a także włączenia przez Użytkownika akceptacji plików „Cookie” oraz obsługi okien wyskakujących w używanej przeglądarce internetowej.

§3 - Działalność Serwisu

 1. W ramach działalności Platformy Administrator udostępnia Emitentowi przestrzeń na Platformie w celu przedstawienia Zarejestrowanym Użytkownikom przez Emitenta następujących informacji o Projekcie:
  1. firma (nazwa) Emitenta;
  2. krótki opis celu Emitenta;
  3. rodzaj nowo utworzonych udziałów;
  4. wartość nominalna jednego udziału;
  5. ilość i łączna wartość nominalna nowo utworzonych udziałów;
  6. ilość udziałów objętych na podstawie umów przedwstępnych;
  7. ilość udziałów pozostałych do objęcia;
  8. stosunek procentowy ilości udziałów objętych w przedwstępnych umowach objęcia udziałów do ilości nowo utworzonych udziałów;
  9. ilość inwestorów, którzy uczestniczą w realizowanym Projekcie;
  10. ilość dni do końca realizacji Oferty.
 2. W ramach działalności Platformy Administrator nie rozpowszechnia samodzielnie ani nie udostępnia Emitentowi przestrzeni na Platformie w celu przedstawienia Użytkownikom przez Emitenta warunków i zasad pozyskania Kapitału w ramach realizacji Oferty przez Emitenta, w szczególności warunków nabycia instrumentów kapitałowych, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentów kapitałowych. Warunki i zasady pozyskania Kapitału w ramach realizacji Oferty przez Emitenta, w szczególności warunki nabycia instrumentów kapitałowych, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentów kapitałowych, są udostępniane Użytkownikom przez Emitenta w Serwisie Emitenta.
 3. Platforma umożliwia Użytkownikowi zainteresowanemu danyą Ofertą przejście za pośrednictwem aktywnego linku do Serwisu Emitenta, na którym znajdują się szczegółowe informacje o danym Projekcie oraz jego Emitencie, a także szczegółowe warunki i zasady pozyskiwania Kapitału przez Emitenta w ramach realizacji Oferty.
 4. Wszelkie informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie oraz dotyczące danego Oferty, w szczególności informacje, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, a także aktywny link przenoszący Użytkowników do Serwisu Emitenta, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji ani porady inwestycyjnej, podatkowej lub prawnej.
 5. Wszelkie informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie oraz dotyczące danego Oferty, w szczególności informacje, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, a także aktywny link przenoszący Użytkowników do Serwisu Emitenta, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, są własnością oraz pochodzą tylko i wyłącznie od Emitenta realizującego daną Ofertę. Administrator nie ingeruje w żaden sposób w informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały przekazane Administratorowi przez Emitenta realizującego daną Ofertę w celu zamieszczenia ich na Platformie, chyba że Invest Zone uzyska wiarygodną informację, że naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub interes prawny osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste.
 6. Niektóre informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne tylko i wyłącznie w dniu ich pierwszej publikacji.
 7. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską.
 8. Administrator nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 9. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 2a Ustawy o Usługach Płatniczych ani jako instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy o Usługach Płatniczych, w szczególności nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu art. 3 Ustawy o Usługach Płatniczych.
 10. W ramach działalności Platformy Administrator nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, oferowania instrumentów finansowych, bądź świadczenia usług związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
 11. W ramach działalności Platformy Administrator nie pośredniczy w żaden sposób w Ofercie realizowanej przez Spółkę z o.o. ani w zawieraniu jakichkolwiek umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Projektodawcą oraz Użytkownikiem lub Zarejestrowanym Użytkownikiem, w szczególności nie oferuje ani nie jest odbiorcą żadnej oferty w imieniu własnym lub Projektodawcy, nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnego oświadczenia woli w imieniu własnym lub Projektodawcy, a także nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnych środków pieniężnych w imieniu własnym lub Projektodawcy.

§4 - Warunki i zasady korzystania z Platformy

 1. Platforma jest ogólnie dostępna dla każdego Użytkownika w sposób umożliwiający otworzenie Platformy w przeglądarce internetowej w dowolnej chwili oraz swobodne przeglądanie informacji, treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie, z zastrzeżeniem treści postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy przez Użytkownika może wymagać założenia Konta i uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wskazaniu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. check-box).
 5. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Użytkownika dochodzi do automatycznego utworzenia Konta oraz uzyskania przez Użytkownika statusu Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Konta Zarejestrowany Użytkownik powinien potwierdzić prawidłowość adresu poczty elektronicznej, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez Administratora na adres poczty elektronicznej wskazany Invest Zone przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także ustawić indywidualne hasło zabezpieczające dostęp do Konta.
 7. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta może wymagać wprowadzenia do Konta uzupełniających danych Zarejestrowanego Użytkownika takich jak:
  1. W przypadku osoby fizycznej:
   1. imię i nazwisko lub firma;
   2. adres zamieszkania;
   3. adres do korespondencji;
   4. adres poczty elektronicznej (e-mail);
   5. numer PESEL;
   6. numer paszportu (w przypadku braku numeru PESEL);
   7. numer telefonu;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną;
   1. firma (nazwa);
   2. adres;
   3. adres korespondencyjny;
   4. adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
   5. numer KRS;
   6. numer telefonu;
   7. imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej Użytkownika.
 8. Konto umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi wzięcie udziału w Projekcie realizowanym przez Emitenta za pośrednictwem Serwisu bez konieczności przeprowadzenia kolejnej rejestracji w Serwisie Emitenta lub przekazywania Emitentowi danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.
 9. Zarejestrowany Użytkownik może otrzymywać Newsletter od Invest Zone pod warunkiem, że wyraził zgodę na jego otrzymywanie w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §4. ust. 4 Regulaminu, albo po jego wypełnieniu i utworzeniu Konta.
 10. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili złożyć Administratorowi dyspozycję usunięcia Konta z Platformy, składając Administratorowi stosowne oświadczenie w sposób określony w §11. Regulaminu.

§5 - Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie oraz niedotyczące danego Oferty są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora na podstawie odrębnych umów.
 2. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie w części dotyczącej Serwisu Emitenta oraz dotyczące danego Oferty są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do danego Emitenta lub wykorzystywanych przez danego Emitenta na podstawie odrębnych umów.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora lub danego Emitenta (w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału), w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie (w całości lub w części).
 4. Użytkownik może wykorzystywać treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie (w całości lub w części) bez uprzedniej zgody Administratora lub danego Emitenta (w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału) tylko i wyłącznie w celach inne niż komercyjne, w szczególności w celach edukacyjnych, informacyjnych lub innych dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6 - Prawa i obowiązki Invest Zone

 1. Administrator jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Platformy w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Platformy, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Platformy.
 2. Administrator jest uprawniony do okresowego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy, w szczególności do okresowego zablokowania możliwości korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z Konta, w przypadku uzyskania przez Administrator wiarygodnej informacji, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, korzysta z Platformy w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 3. Administrator jest uprawniony do stałego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy , w szczególności do stałego zablokowania możliwości korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z Konta, w przypadku niezaprzestania przez Użytkownika naruszeń, o których mowa w §6. ust. 2 Regulaminu, pomimo wezwania Użytkownika przez Administrator do zaprzestania tych naruszeń.
 4. Administrator jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych na Platformie oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Platformy lub Konta, w postaci stosownego ogłoszenia na Platformie.

§7 - Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy tylko i wyłącznie na własny użytek osobisty.
 2. Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta lub cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera od Invest Zone w każdej chwili.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania Administratorowi prawdziwych danych, o których mowa w §4. ust. 4 i 7 Regulaminu, w celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy oraz Konta.
 5. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych podanych Administratorowi, o których mowa w §4. ust. 4 i 7 Regulaminu, w celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy oraz Konta.
 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych logowania do Konta w tajemnicy, a także do nieujawniania oraz nieudostępniania danych logowania do Konta jakimkolwiek osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Administratora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.

§8 - Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników z Platformy lub Konta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania z Platformy lub Konta, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, w szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Administratorowi lub Użytkownikowi, albo z siły wyższej.
 3. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Platformy, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Administrator nie odpowiada za informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie w części dotyczącej Serwisu Emitenta oraz dotyczące danego Oferty, w tym m.in. informacje, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, a także link przenoszący Użytkowników do Serwisu Emitenta, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, w szczególności za prawdziwość, rzetelność lub kompletność tych informacji. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest tylko i wyłącznie Emitent.
 5. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wzięcia udziału przez Zarejestrowanego Użytkownika w Projekcie realizowanym przez Emitenta za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów.
 6. Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z umów zawartych pomiędzy Emitentem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu Emitenta.
 7. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych Administratorowi, o których mowa w §4. ust. 4 i 7 Regulaminu.
 8. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za nie zachowanie w tajemnicy danych logowania do Konta.

§9 - Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników są przetwarzane przez Administratora na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Administratora na Platformie w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Invest Zone jakichkolwiek danych osobowych.

§10 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Platformy, w szczególności gdy Platforma nie działa lub działa nieprawidłowo.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w §11. Regulaminu.
 4. Administrator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Administrator jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§11 - Zawiadomienia

 1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Platformy powinny być składane Invest Zone przez Użytkownika w formie pisemnej za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
 2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Platformy powinny być składane Invest Zone przez Użytkownika, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia, z wykorzystaniem następujących adresów do doręczeń:
  1. adres korespondencyjny: ALL4U SP. Z O.O., ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków;
  2. adres elektronicznej skrzynki pocztowej: biuro@investzone.pl
 3. Administrator nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi przez Invest Zone z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika.

§12 - Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy.
 2. Administrator jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu na Platformie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany przepisów prawa, okres, o którym mowa w §12. ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Zawiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane na Platformie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Platformy.
 5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.

§13 - Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Platformie w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 27 lipca 2022 r.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Platformie.